POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 13. posiedzenia Zarządu

Komunikat

z 13. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Trzynaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 18-19 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, w przerwie obrad VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r., przygotowane do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zgodnie z informacją Skarbnika Towarzystwo zakończyło rok budżetowy 2010 z dodatnim wynikiem finansowym, jednak dużym problemem w utrzymaniu płynności finansowej PTPW jest niska ściągalność składek członkowskich. Pomimo zwrócenia się do członków Towarzystwa zalegających z płatnością z pisemną prośbą (przesłaną drogą elektroniczną) o uregulowanie zobowiązań, wielu z nich wciąż nie odpowiedziało na wezwanie do usunięcia zaległości. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2011 celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Planowane przychody Towarzystwa w tym okresie to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 8500 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa Przegląd Prawa Wyznaniowego, opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej PTPW (serwer, domena www) i członkostwem w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenie korespondencji, opłaty sądowe i bankowe).

3. Zarząd z uznaniem i satysfakcją odniósł się do strony organizacyjnej VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego oraz do wysokiego poziomu naukowego tego kluczowego dla środowiska specjalistów prawa wyznaniowego dorocznego spotkania. Zarząd złożył gratulacje i podziękowania organizatorom Sympozjum z Katedr Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego obu Wydziałów Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a szczególnie: prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu, prof. ndzw. dr. hab. Krzysztofowi Warchałowskiemu i dr. Pawłowi Sobczykowi oraz władzom Uniwersytetu i wskazanych Wydziałów.

4. W związku z zaproszeniem wystosowanym przez p. prof. zw. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Zarząd powierzył organizację IX Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2012 roku Zakładowi Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koordynatorem organizacji Sympozjum jest pan prof. Wacław Uruszczak.

5. Na wniosek Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego Zarząd podjął uchwałę, zgodnie z którą od tomu 3. periodyku skład Kolegium Redakcyjnego PPW przedstawia się następująco: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (Redaktor Naczelny), dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon (Sekretarz Redakcji), prof. nadzw. dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, mgr Michał Zawiślak, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

6. W trakcie posiedzenia przeprowadzono dyskusję nad inicjatywą, jaka zrodziła się podczas obrad VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego i dotyczyła zajęcia przez PTPW stanowiska wobec braku realizacji konstytucyjnych przepisów określających formę regulacji wzajemnych relacji między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Za słuszne uznano opracowanie w łonie PTPW projektu ustawy dotyczącej trybu zawierania umów między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz trybu uchwalania ustaw na podstawie tych umów, co jest przedmiotem regulacji art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP. W związku z tym Zarząd podjął uchwałę nr 57/2011 w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Zadaniem Komisji będzie przygotowanie i przedstawienie Zarządowi projektu ustawy dotyczącej normatywnej regulacji układowego trybu kształtowania stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Do składu Komisji powołani zostali (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr Paweł A. Leszczyński, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik.

7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski o członkostwo w PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy w tym momencie 77 członków (65 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych). W dwóch innych przypadkach Zarząd zdecydował zwrócić się do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie wniosków o informacje określone w § 12 pkt 3 i 4 Statutu PTPW.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Konstancin-Jeziorna – Lublin, 26 czerwca 2011 r.