POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 12. posiedzenia Zarządu


Komunikat

z 12. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Dwunaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 14 lutego 2011 r. w Jarnołtówku (woj. opolskie).

Najważniejsze ustalenia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd rozpatrzył deklaracje o przystąpieniu do PTPW. Przyjęto trzy osoby w charakterze członków zwyczajnych i w chwili obecnej Towarzystwo liczy 75 członków, w tym 63 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych.

2. Zarząd zdecydował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 18 maja 2011 roku (środa). Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 17.00 oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) II termin – o godz. 18.00. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, ul. Leśna 15/17. Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o szczegółowym porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem. Walne Zgromadzenie odbędzie się w przerwie obrad VIII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, który zaplanowany został na 18-19 maja 2011 roku.

3. Zarząd podjął decyzje w sprawie rozliczenia uzyskanych przez PTPW grantów finansowanych ze środków zewnętrznych. W minionym roku Towarzystwo zrealizowało trzy projekty:

a) ze środków na działalność wspomagającą badania na podstawie umowy zawartej z MNiSW (nr 797.DWB/P/2010) uzyskano dofinansowanie konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, która odbyła się w dniach 26-27 maja 2010 r. w Ulanowie;

b) na podstawie umowy zawartej z MSWiA (nr 402.DWB/P/2010) zrealizowano zadanie z zakresu działalności wspomagającej badania polegające na sporządzeniu ekspertyzy prawnej na temat konsekwencji wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego;

c) na podstawie umowy o dzieło (nr 4.DWRMNIE.MSWiA/2010) zawartej z MSWiA przygotowano ekspertyzę prawną w zakresie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Skarbnik zwrócił uwagę na narastający problem ściągalności składek członkowskich. W porównaniu do lat poprzednich wyraźnie spadła liczba osób, które opłaciły składki członkowskie za 2010 r. Spadek wpływów z tytułu składek pociąga za sobą problem z opłaceniem wydania kolejnego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Po dyskusji Zarząd zdecydował, że – zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW – skieruje do osób zalegających z płatnością wezwania w formie pisemnej. Zdecydowano przy tym, że wysłanie wezwań poprzedzone zostanie przesłaniem do tych osób drogą elektroniczną próśb o uregulowanie należności

4. Zarząd rozważył możliwość podjęcia starań o uzyskanie przez PTPW statusu organizacji pożytku publicznego. Po dyskusji Zarząd doszedł jednak do przekonania, że koszty związane z prowadzeniem dodatkowej księgowości i sprawozdawczości do jakiej zobowiązane są OPP prawdopodobnie przewyższyłyby ewentualne wpływy z 1 % podatku. Dlatego Zarząd uznał, że na obecnym etapie działalności PTPW nie jest celowe zabieganie o uzyskanie przez Towarzystwo statusu OPP.

5. Zarząd podjął inicjatywę opracowania i wydania przez PTPW w prestiżowym komercyjnym wydawnictwie prawniczym „Leksykonu prawa wyznaniowego”. W założeniu byłby on przejawem współpracy jaką w ramach Towarzystwa rozwijają osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe i różne perspektywy postrzegania prawa wyznaniowego. Na redaktora naukowego planowanej pozycji wydawniczej powołano prof. nadzw. dr. hab. Artura Mezglewskiego.


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Jarnołtówek-Lublin, 2 marca 2011 r.