POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 11. posiedzenia

Komunikat
z 11. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

  

Jedenaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 17 maja 2016 roku w Pokrzywnej k. Jarnołtówka (woj. opolskie).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdania ze swej działalności: a) za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r. oraz b) sprawozdanie za okres kadencji 2012-2016, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdania w całości zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd II kadencji>sprawozdania)

2. Zarząd przyjął informację o śmierci jednego z członków nadzwyczajnych Towarzystwa – mgr. Aleksandra Młynarczuka, którą przekazała rodzina zmarłego. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 95 członków (87 członków zwyczajnych i 8 nadzwyczajnych).

3. W związku z przypadającą w kwietniu br. 80. rocznicą urodzin Księdza prof. zw. dr hab. Henryka Misztala, jednego z głównych inicjatorów powołania Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie uczczenia jubileuszu 80. rocznicy urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala. Podkreślił w niej zasługi Jubilata dla rozwoju nauki prawa wyznaniowego i złożył Księdzu Profesorowi najlepsze życzenia.

4. Zarząd przyjął od redakcji „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” informację o publikacji tomu 8/2016 czasopisma. W porozumieniu z redakcją PPW, Zarząd ustalił, iż aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem PPW obowiązujące w poprzednich latach i określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Członkowie PTPW, którzy nie zalegają z płatnością składek członkowskich, bezpłatnie otrzymują egzemplarz periodyku. Odbierać go można osobiście w siedzibie PTPW, bądź u z-cy Redaktora Naczelnego prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka, bądź w trakcie sympozjów organizowanych przez lub pod egidą PTPW. Osoby, które chciałyby otrzymać swój egzemplarz drogą pocztową proszone będą o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej. Redakcja PPW ani Zarząd nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom PTPW egzemplarzy czasopisma, gdyż opłaty za ich przesyłkę stanowiłyby zbyt duże obciążenie w ogólnym budżecie Towarzystwa. Zgodnie z umową licencyjną podpisaną z Wolters Kluwer Polska, już niebawem wersje elektroniczne tekstów opublikowanych w tomie 8/2016 dostępne będą w czytelni czasopism prawniczych („LEX Czasopisma on-line”). Tom 8. zostanie również – tak jak wszystkie poprzednie tomy – wstawiony do sprzedaży w księgarni internetowej Academicon.pl (http://ksiegarnia.academicon.pl/)

5. Zarząd powierzył organizację XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2017 roku Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koordynatorem wydarzenia został prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski.

  

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

Pokrzywna – Lublin, 20 maja 2016 r.