POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 11. posiedzenia Zarządu


Komunikat

z 11. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Jedenaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 3 października 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Najważniejsze ustalenia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd rozpatrzył deklaracje o przystąpieniu do PTPW. Przyjęto jedną osobę w charakterze członka zwyczajnego i w chwili obecnej Towarzystwo liczy 72 członków, w tym 60 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych.

2. Prezes Zarządu prof. T. J. Zieliński przekazał informację o przyjęciu PTPW do International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie, prestiżowej organizacji skupiającej czołowych znawców prawa wyznaniowego w skali świata oraz instytucje związane z tym obszarem nauki. Pismo zawiadamiające o tym fakcie podpisał Prezydent ICLARS prof. Silvio Ferrari, który stwierdził pod adresem PTPW: „proszę przyjąć gorące wyrazy powitania w gronie ICLARS - jestem przekonany, że nasze Konsorcjum odniesie wiele pożytku z Waszego doświadczenia i wiedzy”. Więcej informacji o ICLARS znaleźć można na jego stronie internetowej: www.iclars.org. Zamieszczane są tam bieżące informacje nt. wydarzeń naukowych z zakresu prawa wyznaniowego, którym patronuje ICLARS. Istnieje również możliwość subskrybowania Newslettera.

3. Zarząd przyjął informację nt. przebiegu VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Zjazd odbył się w Gnieźnie w gmachu Collegium Europaeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniach 11-12 września 2010 r. W trakcie Zjazdu ukazała się publikacja zawierająca wygłoszone referaty.

4. W trakcie posiedzenia przekazano również najważniejsze informacje dotyczące organizacji kolejnego Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. VIII Zjazd odbędzie się w dniach 18-19 maja 2011 r. w Konstancinie Jeziornie k/Warszawy. Jego organizatorami są: Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW i Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Tematem przewodnim będzie finansowanie związków wyznaniowych oraz ich działalności. Zgłoszenia udziału w Zjeździe można przesyłać na adres organizatorów (ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa lub drogą elektroniczną: zjazd.katedr@uksw.edu.pl).

5. Zarząd z satysfakcją przyjął informację Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” prof. Dariusza Walencika o ukazaniu się tomu drugiego periodyku. Redaktor Naczelny poinformował o podpisaniu przez PTPW umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, której przedmiotem jest rozpowszechnianie czasopisma w wersji on-line oraz na różnych nośnikach elektronicznych. Tym samym teksty zamieszczone w PPW znajdą się w bibliografii prawniczej systemu LEX oraz elektronicznych bazach danych i czytelniach prowadzonych przez to Wydawnictwo.

6. Zarząd zdecydował, że nadal będą obowiązywać zasady gospodarowania nakładem „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” określone w uchwale nr 22/2009 z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor, w tym i tłumacz, jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów. Koordynację działań związanych z dystrybucją PPW powierzono Skarbnikowi PTPW, dr. Pawłowi Środa. Z uwagi na fakt, iż posiada on aktualne informacje nt. opłaconych składek członkowskich, prowadzi on również listę członków PTPW, którym przysługuje bezpłatny egzemplarz PPW (kontakt z nim: pawelsroda@o2.pl; adres i nr rachunku bankowego na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin;  Kredyt Bank S.A. O/Lublin   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000).

Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do Redaktora Naczelnego PPW w Opolu, bądź do Prezesa Zarządu PTPW w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. „Przegląd” będzie do odebrania również w trakcie VIII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego w maju 2011 r. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa.

 „Przegląd Prawa Wyznaniowego” można także nabywać w księgarni internetowej: www.kul.com.pl.

7. W związku z wpływającymi na adres Towarzystwa wnioskami o przygotowanie ekspertyz prawnych pojawiła się konieczność ustalenia jasnych procedur postępowania w tym przedmiocie. Dlatego po przeprowadzonej dyskusji Zarząd podjął uchwałę nr 43/2010 w sprawie postępowania w przedmiocie wniosków o sporządzenie ekspertyzy prawnej. Określono w niej, że w przypadku wpłynięcia takiego wniosku Prezes Zarządu decyduje o jego przyjęciu, a następnie wyznacza on eksperta lub zespół ekspertów spośród osób, które wyrażą wolę sporządzenia ekspertyzy. Jeśli ekspertyza sporządzona w tym trybie nie zostanie przyjęta uchwałą Zarządu, pozostaje ona opinią osób podpisanych pod ekspertyzą

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Opole-Lublin, 31 października 2010 r.