POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 10. posiedzenia Zarządu

 

Komunikat

z 10. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Dziesiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 25-26 maja 2010 r. w Ulanowie (województwo podkarpackie).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął informację o śmierci prof. dr hab. Michała Teofila Staszewskiego (1936-2010), członka zwyczajnego PTPW, profesora tytularnego nauk prawnych, specjalisty prawa konstytucyjnego, wyznaniowego i administracyjnego. W pogrzebie pana profesora, który odbył się 8 marca 2010 r., udział wzięli przedstawiciele Zarządu PTPW.

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył deklaracje o przystąpieniu do PTPW przyjmując nowych członków. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 71 członków, w tym 59 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych.

3. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat finansów Towarzystwa. Zgodnie z nią PTPW nie ma aktualnie żadnych długów czy zaległych zobowiązań finansowych. Dużym problemem natomiast jest ściągalność składek członkowskich, która w 2008 r. była na poziomie ok. 90%, a w 2009 już tylko ok. 70%. Zarząd ustalił, że w ostatnim kwartale tego roku Skarbnik zwróci się do członków PTPW, którzy nie wpłacą do tego czasu zaległych składek członkowskich z pisemną prośbą o ich uregulowanie.

Następnie Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 20 maja 2009 r. do 25 maja 2010 r. oraz projekt budżetu na rok 2010 celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW do zatwierdzenia.

4. Zarząd z satysfakcją przyjął informację Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego o finalizacji prac nad tomem drugim periodyku. Następnie na wniosek Redaktora Naczelnego Zarząd podjął uchwałę nr 39/2010 zgodnie z którą ustalił od tomu drugiego następujący skład Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego: dr hab. Dariusz Walencik (Redaktor Naczelny), dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Joanna Łopatowska-Rynkowska, prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon (Sekretarz Redakcji), prof. nadzw. dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

5. Zarząd przyjął rezygnację dr. hab. Dariusza Walencika (DW) z funkcji Skarbnika PTPW. Jako powód swojej decyzji podał on przeciążenie obowiązkami zawodowymi oraz pełnionymi w ramach Towarzystwa, w szczególności związanymi z niedawnym objęciem funkcji Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Zarząd uznał podane racje za uzasadnione i podziękował DW za rzetelną pracę oraz poprosił, aby pozostał on nadal członkiem Zarządu i wspierał jego działalność swoją wiedzą i doświadczeniem. W tej sytuacji zaistniała potrzeba powołania nowego Skarbnika. Zarząd zdecydował zwrócić się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków PTPW o podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Zarządu do 10 osób i jego uzupełnienia o nowego członka. W dniu 26 maja 2010 r. Walne Zgromadzenie Członków PTPW przyjęło uchwałę nr 11/2010 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, na mocy której rozszerzono skład Zarządu do 10 osób i wybrano do niego dr. Pawła Środę. Zarząd zdecydował o powierzeniu nowo wybranemu członkowi Zarządu funkcji Skarbnika PTPW.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

                                                                                              

Ulanów-Lublin, 16 czerwca 2010 r.