POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 1. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 1. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się 27 września 2008 r. w Warszawie w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Collegium Iuridicum I). W posiedzeniu uczestniczył także prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak, któremu Zarząd podziękował za patronowanie - wespół z prof. zw. dr hab. Henrykiem Misztalem - powstaniu PTPW.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego PTPW, który przyczynił się do szybkiej rejestracji sądowej Towarzystwa, co nastąpiło 19 sierpnia 2008 r.

2. Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW). Powołano Radę Naukową PPW w składzie: prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. zw. dr hab. Józef Krukowski, prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. zw. dr hab. Henryk Misztal, prof. zw. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak, prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. zw. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański. W skład Kolegium Redakcyjnego PPW powołano następujące osoby: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Paweł A. Leszczyński, prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski, dr hab. Bartosz Rakoczy, dr hab. Piotr Stanisz (Redaktor Naczelny), dr Jarosław Szymanek (Zastępca Redaktora Naczelnego), dr Dariusz Walencik (Sekretarz Kolegium Redakcyjnego), prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Postanowiono, że PPW będzie periodykiem ukazującym się jako rocznik, a pierwszy tom ukaże się w roku 2009.

3. Zarząd przyjął 14 nowych członków zwyczajnych PTPW i 1 członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy 32 członków zwyczajnych i 5 członków nadzwyczajnych.

4. Zarząd postanowił utworzyć stronę internetową PTPW. Powołano Redakcję Witryny Internetowej PTPW w składzie: dr Paweł Borecki (Przewodniczący), dr Marta Ordon, mgr Michał Zawiślak.

5. Zarząd podjął uchwałę o otwarciu badań naukowych w ramach PTPW. Ustalono następujące tematy badawcze i powołano kierowników odnośnych Zespołów Badawczych:
1) Demokratyczne państwo prawne wobec naruszeń prawa na tle religijnym (Kierownik: vacat).
2) Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej
(Kierownik: dr Andrzej Czohara);
3) Kwestie wyznaniowe w prawie Unii Europejskiej (Kierownik: dr hab. Piotr Stanisz);
4) Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Kierownik: prof. dr hab. Artur Mezglewski);
5) Nauka prawa wyznaniowego w krajach systemu „common law" (Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński);
6) Ochrona praw człowieka z zakresu wolności religijnej w odniesieniu do imigrantów spoza Unii Europejskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński);
7) Podstawy prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej (Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Mojak);
8) Prawo wyznaniowe Polski Ludowej (Kierownik: dr hab. Piotr Stanisz);
9) Problemy wyznaniowe w orzecznictwie sądów i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce od roku 1989 (Kierownik: dr Paweł Borecki).

6. Zarząd podjął uchwałę „w sprawie organizacji VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego". Organizację tegoż sympozjum powierzono dr. Dariuszowi Walencikowi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Sympozjum odbędzie się w dniach 19-21 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim.


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Warszawa-Lublin, 6 października 2008 r.