POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2013

Plisiecki Marek

Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013

Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych

A. Mezglewski, A. Tunia (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych

P. Sobczyk, K. Warchałowski (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013

Jak przygotować do małżeństwa?

R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2013

Rodzina w prawie

M. Różański, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2013

Szadok-Bratuń Aleksandra

Procedura zawierania małżeństwa "konkordatowego" w kontekście polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013 (ebook)

Sobczyk Paweł

Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013

Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi

(art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)

P. Stanisz, M. Ordon (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (ebook w Repozytorium KUL)

Czuryk Małgorzata

Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w systemach edukacji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013

Rynkowski Michał

Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013  (ebook)

Borecki Paweł

Prawo wyznaniowe w  świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013 

Borecki Paweł

Reforma prawa wyznaniowego w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 (ebook

Sobczak Witold

Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwania standardu europejskiego, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013 

Walencik Dariusz

Nieruchomości Kościoła katolickiego w  Polsce w  latach 1918-2012. Regulacje prawne, nacjonalizacja, rewindykacja, Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2013