POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 67/2012

Uchwała nr 67/2012

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 7 marca 2012 roku

- Regulamin konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego

 

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW), Zarząd PTPW uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego organizuje cyklicznie, nie rzadziej niż raz na trzy lata, konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu prawa wyznaniowego.

2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „konkursem”, odbywa się w dwóch kategoriach, z których jedna obejmuje prace doktorskie, a druga prace magisterskie.

§ 2.

1. Konkurs przeprowadza Sąd Konkursowy, zwany dalej „Sądem” powoływany odrębnie dla każdej edycji konkursu przez Zarząd PTPW w składzie od 5 do 9 członków.

2. Jedną trzecią składu Sądu stanowią osoby wskazane przez Radę Programową PTPW w terminie określonym przez Zarząd PTPW. Brak wskazania członków Sądu przez Radę Programową nie wstrzymuje działalności Sądu.

3. Sąd wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4. Przewodniczącym Sądu może być osoba będąca członkiem Rady Programowej PTPW. 

§ 3.

1. Sąd Konkursowy ogłasza każdą edycję konkursu w formie komunikatu podanego do wiadomości publicznej na łamach czasopism naukowych, w tym w „Przeglądzie Prawa Wyznaniowego”, oraz na stronie internetowej PTPW.

2. Zarządzając ogłoszenie konkursu Sąd określa jednocześnie jego ramy czasowe, tj. lata w których zostały obronione prace doktorskie i magisterskie oraz ustala kalendarz przebiegu konkursu.

3. Przebieg obrad Sądu jest poufny, a jego decyzje dotyczące prac zgłoszonych do konkursu nie mogą być ujawnione przed ogłoszeniem wyników konkursu.

4. Wyniki konkursu Sąd ogłasza w formie określonej w ust. 1.

§ 4.

1. Do konkursu dopuszczane są prace doktorskie oraz prace magisterskie, których głównym przedmiotem są zagadnienia z zakresu prawa wyznaniowego.

2. Organem uprawnionym do zgłaszania prac do konkursu jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie nauki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora lub tytułu magistra.

3. Sąd Konkursowy może przyjąć z danej jednostki organizacyjnej nie więcej niż dwie prace doktorskie oraz trzy prace magisterskie.

4. Prawo zgłoszenia prac do konkursu posiada także Zarząd PTPW.

5. Zgłaszana na konkurs praca przedstawiana jest w dwóch egzemplarzach w formie wydruku na papierze. Do pracy doktorskiej załącza się recenzje z przewodu doktorskiego, zaś do pracy magisterskiej opinię promotora.

§ 5.

1. Autorom prac uznanych w konkursie za najlepsze mogą być przyznane nagrody pieniężne.

2. Kategorie nagród oraz ich wysokość ustala, odrębnie dla każdej edycji konkursu, Zarząd PTPW.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

  

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)