POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 7/2015

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 7/2015

 

Spis treści

ARTYKUŁY

Katarzyna Krzysztofek

Związek pomiędzy wyznaniowym charakterem państwa a uprawnieniami pracownika w świetle kodeksów pracy wybranych krajów Zatoki Perskiej  str. 5

Wojciech Góralski

Wzajemne relacje Kościoła katolickiego i państwa w konwencji między Stolicą Apostolską i Republiką Gwinei Równikowej  str. 25

Jerzy Nikołajew

Przestępstwo złośliwego przeszkadzania pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym a inne przestępstwa z rozdziału XXIV kodeksu karnego z 1997 r.  str. 41

Justyna Krzywkowska, Dawid Daniluk

Wybrane przestępstwa przewidziane w polskim kodeksie karnym, jednocześnie sankcjonowane w prawie Kościoła katolickiego  str. 55

Karolina Kuberska

Wybrane aspekty organizacyjno-prawne i majątkowe statusu społeczności żydowskiej w II Rzeczypospolitej i w Polsce Ludowej  str. 79

Michał Ożóg

Regulować czy deregulować swobodę wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych w życiu publicznym? Rozważania na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  str. 101

 
PRAWODAWSTWO

Paweł Borecki
Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku  str. 113
Andrzej Czohara
Rządowe prawodawstwo wyznaniowe w 2014 r.  str. 121
Paweł Sobczyk
Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2014 r.  str. 123

 
ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 września 2013 r. II CSK 1/13  str. 131

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 października 2013 r. I OSK 1487/12  str. 145

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z 9 grudnia 2013 r. I ACa 608/2013  str. 161

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego RFN ogłoszony 26 września 2012 r.  str. 173

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2013 r., sygn. akt K 25/10 – wyciąg  str. 189

Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013r. II CSK 1/13  str. 221

Bartosz Rakoczy

Glosa  str. 235

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2013 r. Sygn. akt I ACa 353/13  str. 245

Helena Pietrzak

Glosa  str. 249

OPINIE PRAWNE

Paweł Borecki
Opinia prawna w sprawie wybranych aspektów ustroju hierarchicznego Kościoła katolickiego oraz statusu duchownych w świetle kodeksu prawa kanonicznego  str. 255
Paweł Borecki
Opinia prawna w sprawie świeckiego charakteru państwa polskiego  str. 267
Artur Mezglewski
Opinia prawna dotycząca następstwa prawnego po katolickich gminach kościelnych, istniejących w byłym zaborze pruskim  str. 277
Michał Pietrzak
Opinia prawna w sprawie Towarzystwa Wspomagania Ubogich Żydów miasta Warszawy „EZRA” jako żydowskiej wyznaniowej osoby prawnej  str. 289


RECENZJE
Ginter Dzierżon
Rec.: Rossella Bottoni, Il principio di laicità in Turchia. Profili storico – giuridici…, Milano: Ed. V & P Vita e Pensiero, 2012, 267 s.   str. 293
Marzanna Grabowska
Rec.: Lidia Fiejdasz, Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950–1973, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 395 s.   str. 297
Jerzy Nikołajew
Rec.: Ihor Oniszczuk, Svitlana Oniszczuk, Schidny cerkwy: derżawno-konfesijny widnosiny, Drohobycz: Wydawnictwo „Koło”, 2014, 475 s.   str. 303


SPRAWOZDANIA
Jakub Cupriak
Ogólnopolskie sympozjum „Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego”, Warszawa, 26 marca 2014 r.  str. 313
Piotr Sadowski
X Opolskie Colloquium prawno-historyczne „Pacta Sunt Servanda – nierealny projekt, czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?”, Brzeg, 8–9 maja 2014 r.  str. 317
Marta Ordon
XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania”, Lublin, 15–16 maja 2014 r.  str. 325
Katarzyna Mastalerczyk
Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Religion and Territory”, Lublin, 23–24 października 2014 r.  str. 329
Radosław Piestrak
Międzynarodowa konferencja naukowa „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich”, Lublin, 12–13 listopada 2014 r.  str. 333


KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO


Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Lublin, 14 maja 2014 r.  str. 337
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Popowo, 2 marca 2015 r.  str. 349
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 361
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 30 kwietnia 2015 roku)  str. 383
Wykaz prawniczych publikacji naukowych prof. zw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego  str. 387


BIBLIOGRAFIA

Piotr Sobczyk
Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2014  str. 397