POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 5/2013

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 5/2013

 

Spis treści

ARTYKUŁY

Wojciech Góralski
Od projektu konwencji do projektu konkordatu. Problem zawarcia umowy między Stolicą Apostolską i Polską str. 5
 
Jerzy Nikołajew
Nierzymskokatolickie duszpasterstwo wojskowe w Polsce w latach 1918–1939  str. 23
 
Ginter Dzierżon
Walor systemów prawnych religii niechrześcijańskich w prawie małżeńskim Kościoła katolickiego  str. 41
 
Joanna de Pree
Nauczanie etyki w szkołach publicznych australijskiego stanu Nowej Południowej Walii  str. 51
 
Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Białystok, 26–27 września 2007 r. 
Marcin Łysko
Przepisy wyznaniowe w konstytucjach II Rzeczypospolitej  str. 65
 
Paweł A. Leszczyński
Problematyka interpretacji art. 25 ust. 5 Konstytucji RP str. 83
 
Ryszard Sztychmiler
Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego  str. 95
 
Grzegorz Kryszeń
Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego  str. 117
 
Piotr Stanisz
Regulacja problematyki wyznaniowej w Konstytucji Republiki Włoskiej  str. 135
 
Stanisław Bożyk
Konstytucyjna regulacja problematyki wyznaniowej w wybranych państwach Unii Europejskiej  str. 155
 
Jarosław Matwiejuk
Problematyka wyznaniowa w ustawach zasadniczych Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy str. 167
 
Tadeusz J. Zieliński
Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii str. 179
 
PRAWODAWSTWO
 
Paweł Sobczyk
Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r.  str. 195
 
Andrzej Czohara
Rządowe prawodawstwo wyznaniowe w 2012 r. str. 199
 
Paweł Sobczyk
Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2012 r.  str. 201
 
ORZECZNICTWO 
 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08 (OSN Izba Cywilna 2009/7-8/115), w: „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 83–94.  str. 203
Glosa (Waldemar Jabłoński)  str. 203
 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 roku, I ACa 363/10, w: „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 195–218.  str. 209
Glosa (Michał Zawiślak)  str. 209
 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 maja 2011 r. I ACa 356/11 LEX nr 898644 217
Glosa (Bartosz Rakoczy)  str. 243
 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r. I KZP 12/12  str. 253
 
OPINIE PRAWNE
Paweł Borecki
Opinia prawna w sprawie statusu Muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej  str. 271
 
Dariusz Walencik
Opinia prawna na temat zrzeczenia się roszczeń w ugodzie zawartej przed Komisją Majątkową  str. 277
 
RECENZJE
Andrzej B. Izdebski, rec.
Marek Plisiecki, Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013, 250 s.  str. 285
 
Mieczysław Różański, rec.
Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych, wybór i oprac. naukowe P. Borecki, Cz. Janik, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012, 575 s. str. 291
 
Tadeusz J. Zieliński, rec.
Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, red. M. Poniatowski, P. Sobczyk, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Academicon, 2012, 678 s.  str. 295
 
SPRAWOZDANIA
Anna Tunia
Konferencja naukowa Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7–9 marca 2012 r.  str. 299
 
Piotr Sadowski
VIII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne, Brzeg, 17 kwietnia 2012 r.  str. 305
 
Marek Strzała
IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17–20 maja 2012 r.  str. 311
 
Tadeusz J. Zieliński
Uroczystość 60-lecia pracy prof. Michała Pietrzaka w Uniwersytecie Warszawskim  str. 321
 
Michał Poniatowski
Ogólnopolska konferencja naukowa Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa 16 listopada 2012 r.  str. 323 
  
KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO
 
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 329
 
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 8 lutego 2013 r.)  str. 335
 
Wspomnienie o śp. Jacku Dziobku-Romańskim (1963–2012)  str. 338
 
Wybrana bibliografia dorobku naukowego dr. Jacka Dziobka-Romańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z zakresu prawa wyznaniowego)  str. 340
 
Aleksander Merker (1924–2012)  str. 343 
  
BIBLIOGRAFIA
 
Michał Zawiślak
Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2012  str. 345
 
 
Deklaracja członkowska  str. 373