POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Procedura recenzowania publikacji w „Przeglądzie Prawa Wyznaniowego”

  1. Redaktor naczelny i członkowie redakcji odpowiedzialni za poszczególne działy czasopisma (redaktorzy tematyczni) dokonują wstępnej oceny nadesłanych materiałów pod kątem ich zgodności z charakterem „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” oraz wymogami w zakresie metodyki publikacji naukowych.
  2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, samodzielnych pracowników naukowych, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Nie powołuje się recenzentów spośród członków Rady Naukowej i Redakcji „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” oraz jednostki w której afiliowany jest redaktor naczelny PPW.
  3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora publikacji.
  4. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  5. Pisemna recenzja, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury (Formularz_recenzji_PPW.docx / pdf), zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Kryteria kwalifikowania albo odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji znajdują się na stronie internetowej „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.
  7. Redakcja udostępnia listę recenzentów publikacji w każdym numerze czasopisma w wersji drukowanej.
  8. Lista recenzentów na stałe współpracujących z „Przeglądem Prawa Wyznaniowego” jest udostępniona na stronie internetowej czasopisma.