POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 15. posiedzenia

Komunikat

z 15. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Piętnaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 7 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), w Hotelu Nad Przełomem przy ul. Trzech Koron 34. Posiedzenie odbyło się w pierwszym dniu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego konferencji naukowej pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył pięć wniosków dotyczących członkostwa w PTPW. Dwa z nich dotyczyły zmiany charakteru członkostwa (z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego), zaś trzy – przyjęcia nowych członków. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 86 członków (74 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął sprawozdania ze swej działalności: a) za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 r. i b) za okres kadencji 2008-2012, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdania zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl , zakładka: Organy>Zarząd>sprawozdania)

3. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2012 celem przedłożenia go WZCz do zatwierdzenia. Planowane przychody Towarzystwa w tym roku to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 8500 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa Przegląd Prawa Wyznaniowego, opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej PTPW (serwer, domena www) i członkostwem w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenie korespondencji, opłaty sądowe i bankowe).

4. W związku z rezygnacją prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Walencika (DW) z pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” Zarząd jednomyślnie wybrał na to stanowisko prof. nadzw. dr. hab. Jana Krajczyńskiego. Do składu Kolegium Redakcyjnego PPW włączony został również dr Paweł Sobczyk, któremu powierzono funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego. Obaj nowowybrani przyjęli powierzone im funkcje. Zarząd wyraził serdeczne podziękowania DW za kierowanie pracami Kolegium Redakcyjnego przez przeszło dwa lata. W tym okresie ukazały się tomy drugi i trzeci „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, utrzymujące wysoki standard czasopisma.

5. Zarząd przyjął Regulamin konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego. Zorganizowaniem konkursów zajmie się w przyszłości Zarząd wybrany na II kadencję. Konkursy będą organizowane w dwóch kategoriach, z których jedna obejmie prace doktorskie a druga prace magisterskie. Zgodnie z przyjętym Regulaminem przeprowadzać je będzie Sąd Konkursowy, powoływany przez Zarząd, w którym jedną trzecią składu stanowić mają osoby wskazane przez Radę Programową PTPW. Ogłoszenie konkursu nastąpi w formie komunikatu podanego do wiadomości publicznej na łamach czasopism naukowych, w tym w „Przeglądzie Prawa Wyznaniowego”, oraz na stronie internetowej PTPW.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Sromowce Niżne n. Dunajcem – Lublin, 10 marca 2012 r.